Εμπειρία

Η MTC συνδυάζει στρατηγικά τις σύγχρονες εξελίξεις και δεκαετίες εμπειρίας σε τεχνικές υπηρεσίες για μεγάλα έργα υποδομής - αγωγούς καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες πληροφορικής.

Το υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο των ειδικών της εταιρείας, ο πλήρης, ιδιόκτητος και τεχνολογικά εξελιγμένος εξοπλισμός, καθώς και οι εξελιγμένες μέθοδοι και τεχνικες που εφαρμόζπυν, την καθιστούν μία από τις κορυφαίες εταιρείες στους τομείς που εξειδικεύεται.

Η MTC συμμετέχει επιτυχώς στην υλοποίηση έργων και μελετών μεγάλης κλίμακας, όπως οι υπηρεσίες μηχανικού, τοπογραφίας, κτηματολογίου και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Μελέτες Κτηματογράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου

Η MTC έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων για το Εθνικό Κτηματολόγιο στην Ελλάδα καθώς και τοπογραφικές μελέτες και μελέτες κτηματολογίου για τον Αγωγό TAP.

Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, η συσσωρευμένη θεωρητική και πρακτική εμπειρία, ο πλήρης και τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός και η πολυπληθής και ποιοτική στελέχωση της εταιρίας την καθιστούν από τις ηγέτιδες μελετητικές εταιρείες της χώρας στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών, μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου, πράξεων εφαρμογής, κτηματογραφήσεων και αναδασμών.

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων: Περισσότερα από €13.500.000

Ενδεικτικά Μεγέθη

Αριθμός Διακιωμάτων ανά σύμβαση στις μελέτες κτηματολογίου
Αριθμός Γεωτεμαχίων που εντοπίστηκαν ανά σύμβαση

Στάδια Υλοποίησης Μελετών Κτηματογράφησης

Στάδια Υλοποίησης Μελετών Κτηματογράφησης

Απόκτηση απαιτούμενης γης Έργου στα πλαίσια της κατασκεύης του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP)

Η απόκτηση Γης και Δουλείας (LEA) στόχευε στην απόκτηση των απαραίτητων μόνιμων και προσωρινών δικαιωμάτων γης για το έργο κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού TAP στην Ελλάδα. Το χερσαίο τμήμα του αγωγού στην Ελλάδα εκτείνεται από τα ελληνοτουρκικά σύνορα (Κήποι) έως τα ελληνοαλβανικά σύνορα (Ιεροπηγή) και έχει μήκος περίπου 533 χιλιόμετρα.

Η κατασκευή και λειτουργία του αγωγού TAP απαιτούσε:
  1. Την απόκτηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για τους σταθμούς συμπίεσης και τους σταθμούς βαλβίδων αποκλεισμού
  2. Την απόκτηση δικαιωμάτων δουλείας για την 1η ζώνη ασφαλείας (ZONE A) κατά μήκος του αγωγού
  3. Την προσωρινμή απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης για το διάδρομο κατασκευής, τα εργοτάξια, δρόμους πρόσβασης, camp κατασκευής και pipe yards
  4. Την καθιέρωση περιορισμών στην Ζώνη C  κατά τη λειτουγρία του αγωγού

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων:
Περισσότερα από €14.500.000

Ενδεικτικά Μεγέθη

Ενδεικτικά Μεγέθη έργων LEA
Ιδιοκτησίες που εκτιμήθηκαν στα πλαίσια των έργων LEA

Στάδια Υλοποίησης Έργων Απόκτησης Γης & Δουλείας

Στάδια Υλοποίησης Έργων Απόκτησης Γης & Δουλείας

Τεχνικές και Νομικές Υπηρεσίες για Πληρότητα και Κανονικοποίηση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων - Εκτίμηση Αξίας και Διαχείριση

Η MTC παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας για την πλήρη καταχώρηση στοιχείων ακινήτων και εξασφαλίσεων μεγάλων χαρτοφυλακίων (περισσότερα από 70.000 δικαιώματα και 50.000 ιδιοκτησίες για 30.000 οφειλέτες μέχρι σήμερα) που έχουν εγγραφεί στα οικεία δημόσια βιβλία υπέρ των ανωτέρω εκκαθαρίσεων προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις κατά των οφειλετών τους, σε Βάση Δεδομένων από τα στοιχεία των φυσικών και ηλεκτρονικών φακέλων των συμβάσεων, καθώς και τον έλεγχο πληρότητας των ανωτέρω φυσικών φακέλων αναφορικά με την ύπαρξη των απαραίτητων νομικών και τεχνικών εγγράφων που αποδεικνύουν τις εγγραφείσες εξασφαλίσεις υπέρ των ανωτέρω εκκαθαρίσεων και το ότι υφίστανται μέχρι και σήμερα, ως έχουν ενδεχομένως τροποποιηθεί.

Η MTC παρέχει επιπλέον νομικές υπηρεσίες αναφορικά με την ανάκτηση των απαιτούμενων νομικών εγγράφων από τα αρμόδια κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, με σκοπό την συμπλήρωση των ελλείψεων των δανεικών φακέλων, ώστε να αποδεικνύονται οι εγγραφείσες στα οικεία δημόσια βιβλία εμπράγματες εξασφαλίσεις υπέρ των ανωτέρω εκκαθαρίσεων προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις.

Η τελευταία φάση υλοποίησης περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των στοιχείων των ακινήτων και των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που έχουν καταγραφεί στην αντίστοιχη Βάση Δεδομένων της Ενιαίας Εκκαθάρισης καθώς και την εκτίμηση επιλεγμένων ακινήτων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων: 
Περισσότερα από €2.000.000

Ενδεικτικά Μεγέθη

Ενδεικτικά Μεγέθη Καταγραφής και Εκτίμησης Ακινήτων

Στάδια Υλοποίησης Έργων

Στάδια Υλοποίησης Έργων Εκτίμησης Ακίνητης Περιουσίας
© 2024 MTC MAKEDONIKI GROUP. All Rights Reserved. Powered by Infodim